محصولات > کمپرسورهای هوای فشرده > کمپرسور های اسکرو

کمپرسور های اسکرو

 
كمپرسورهای حلزونی جزء كمپرسورهای جابجائی مثبت میباشند كه درآن عمل تراكم بین دوعدد روتور حلزونی (helical) درمرحله درهم رفتگی (inter meshing‌) صورت می پذیرد وروتورها اصطلاحا" به دوشكل نری (male‌) ومادگی (female) ساخته میشوند. روتور نری دارای گوشواره (lobe) محدب و روتور مادگی دارای شكل مقعر می باشد.
 
درمرحله مكش گاز وارد فضای مقعر حلزون مادگی شده وان را پر میكند درمرحله تراكم قسمت محدب روتور نری فضای تقعر روتور مادگی را پركرده وباكاهش حجم گاز جمع شده در آن باعث افزایش فشار گاز میگردد. هنگامی گه فشار گاز اندكی ازفشار گاز درخط دهش بیشتر گردد ، گاز متراكم شده وبه سمت لوله دهش رانده شده وعمل تخلیه گازصورت میگیرد.عمل تراكم باتكرار این فرایند درطول دوران حلزونی ها شكل پیوسته ای را به خودمی گیرد.