فروش ویژه > شیر تخلیه اتوماتیک

شیر تخلیه اتوماتیک

شیر تخلیه اتوماتیک(اتودرین)

شیر تخلیه اتوماتیک(اتودرین)

شیرهای تخلیه اتوماتیک:

این محصول به منظور سهولت در امر تخلیه رطوبت موجود در هوای فشرده طراحی شده است.

موارد استفاده:

تخلیه خودکار رطوبت و آب جمع شده در مخزن ذخیره هوای فشرده و همچنین تخلیه خودکار رطوبت موجود در لوله ها ی انتقال هوای فشرده و ...

مزیت:

حذف دخالت نیروی انسانی که مسلماً باعث حذف خطای نیروی انسانی نیز می شود

نحوه عملکرد:

این شیرها در یک دوره زمانی مشخص باز شده و به میزان مشخص نیز باز می ماند،تعیین فاصله زمانی باز شدن و همچنین زمان باز بودن شیرها قابل تنظیم می باشد برای مثال شما می توانید با توجه به شرایط و نیاز خود شیر را جوری تنظیم کنید که هر یک ساعت به یک ساعت باز شده و 30 ثانیه باز بماند.