مزایا و معایب سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم

مزایای سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم:

·        به علت کشسانی بودن تسمه ها ،مقداری از ضربه ها و ارتعاشات پولی ها را به پولی دیگر منتقل  نمی کند.

·        به راحتی قابل نصب و تعویض هستند.

·        سر و صدای کمی ایجاد می کنند.

·        نیاز به نگهداری زیادی ندارند.

·        در صورت اشکال در الکترو موتور ،خرابی به کمپرسور انتقال نمیابد.

·        در صورت نیاز میتوان با تغییر نسبت به قطر پولی ها،دبی و فشار های مختلفی را از کمپرسور به دست آورد.

·        در کوبل مستقیم ضربه های وارده از موتور باعث تاییدگی شاسی میگردد که در مورد تسمه این مورد وجود ندارد .

·        در سیستم تسمه ای گیر بکس و چرخ دنده ها حذف که موجب کاهش صدا و هزینه تعمیر و نگهداری میگردد.

 

معایب سیستم تسمه به کوبل مستقیم:

·        به علت وجود لغزش بین تسمه و پولی ها،حرکت دو پولی همزمان(synchronous) نیست.به عبارتی انتقال حرکت مثبت (positive transmission) ندارند.

·        مقداری اتلاف توان دارند(کمی بیشتر از چرخ دنده ها و کوبل مستقیم).

·        برای انتقال گشتاور،نیاز به کشش اولیه دارند که باعث ایجاد نیروهای جانبی روی یاتاقان می شود.

 

 

 

هولدینگ بهسام  مرکز تخصصی مشاوره،طراحی،تهیه و توزیع تجهیزات هوای فشرده 

  • مزایا و معایب سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم
  • مزایا و معایب سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم
مزایا و معایب سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم
مزایا و معایب سیستم تسمه ای به کوبل مستقیم