جک های پنوماتیک

مشخصات کلی سیلندر ها (جک های پنوماتیک)

هوای فشرده از یک مجرا به سیلندر وارد و خارج میگردد و این جک فقط از یک طرف نیرو وارد میکند برگشت براساس نیروی فنر است.

مشخصات کلی

-مصرف هوا،وقتی است که حرکت دارد.

-ایستادن یا توقف دقیق حتی زمانی که فشار هوا قطع است.

-به علت محدودیت فنر (طول کورس)میزان خروج سیلندر محدود است.

-فنر نیرو جز یکی از قطعات تعمیری است.

-زمانی که فقط از یک سمت باید نیرو وارد شود از یک جک استفاده میشود.

-به علت اشغال فنر در کفشک جلو (درپوش جلوی سیلندر )طول آن کمی بزرگتر است.  

کورس پیستون:

فاصله بین نقطه حرکت اولیه تا آخرین نقطه ای را که میله پیستون یا شفت سیلندر طی می نماید کورس نام دارد و برحسب میلی متر می باشد.طول کورس پیستون سیلندر های پنوماتیک بر حسب سفارش ساخت 1 تا 2000میلی متر می باشد.

قطر میله پیستون:

در صورتی که طول کورس پیستون زیاد باشد باید حداکثر باری را که میله پیستون با شفت سیلندر می تواند تحمل کند محاسبه کرد تا بار اضافی سبب خمش یا زانو زدن میله پیستون نشود.

نیروی یک سیلندر پنوماتیک را بر حسب فرمول زیر محاسبه میکنند:

سطح پیستون A = بر حسب سانتی متر

فشار هوای فشرده P =KP/CM2

نیروی اصطکاک R

F=A.P-R

عمل کننده های پنوماتیکی :Pneumatic.Actuators

عوامل اصلی کار، عمل کننده های پنوماتیکی هستند که هوای فشرده در آن ها تبدیل به نیروی مکانیکی می شود عمل کننده ها به دو دسته تقشسیم میشوند:

1-عمل کننده های با حرکت شفت به صورت خطی که سیلندر ها یا جک های پنوماتیکی نام دارد.

2-عمل کننده هایی که دارای حرکت شفت به صورت چرخشی یا دورانی هستند که خود به دو دسته تقسیم میشوند :

1-عمل کننده هایی با حرکت شفت به صورت محدود.

 2-عمل کننده هایی با حرکت دورانی که ایرموتور نام دارد.

عمل کننده های خطی (جک های پنوماتیکی )

سیلندر های خطی نیز خود به دو دسته تقسیم میشوند:

1-سیلندر های یک کاره یا یک طرفه:

همانگونه که از نام آن ها پیداست از یک طرف کورس حرکتی خود کار انجام می دهند در این سیلندر ها هوای فشرده از یک سمت وارد شده و پیستون متحرک را به حرکت در می آورد و مادامی که فشار  هوا قطع و تخلیه گردد توسط فنر با گرداننده که در سمت مقابل قرار دارد پیستون و میله پیستون همراه آن را به حالت اولیه باز می گردد.

از این نوع سیلندر ها جهت فشردن و پرس کردن قطعات ساخت گیره های پنوماتیکی و نیز پرتاب کردن قطعات (جدا کردن قطعه از قالب ساخت)و... استفاده می شود.

2-سیلندر های دو کاره یا دو طرفه:

همانگونه که از نام آن ها پیداست این گونه سیلندر ها از دو طرف کار انجام می دهند.یعنی هم در رفت و هم در برگشت  پیستون و میله های پیستون یا شفت توانایی انجام کار را دارند .

گاهی این نوع سیلندر های دوکاره دارای شفت دو طرفه یا میله پیستون دو طرفه هستند.یعنی از دو طرف یا دو کله گی سیلندر شفت یا میله پیستون بیرون آمده و از دو طرف قابلیت انجام کار را دارند.در سیلندر هایی با میله پیستون دو طرفه نیروی هر دو طرف با هم برابر است زیرا سطح دو طرف پیستون یکی است.

در سیلندرهای دو طرفه با یک میله پیستون نیروی کار رفت و برگشت با هم تفاوت دارند زیرا میله پیستون که به پیستون متصل است قسمتی از سطح تحت فشار قرار گیرنده نیروی هوای فشرده را از بین برده است.