روش هاي رطوبت زدائي

 

  1. تراكم اضافي    (Over- Compression)
  2. خنك كردن        Cooling
  3. سردكردن با سيستم هاي تبريد Refrigeration Drying
  4. جذب فيزيكي Adsorption      -
  5. جذب شيميايي      Absorption
  6. روشهاي تركيبي