بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران 
 5 الی 8  دی ماه 1395
ساعت بازدید : 10:00 الی18:00
 
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران