پیستونی TV250|250
پیستونی TV250|250

پیستونی TV250|250

Cod
Cod
Tank
Tank
Pomp
Pomp
Cil.-St.
Cil / St.
Hp-kW
Hp / kW
min-1
min-1
L-min
L/min
Bar-Psi
Bar / Psi
TV150/100 100 TB 245 2 / 1 1.5 / 1.1 900 180 10 / 145
TV250/250 250 TB 335 2 / 1 2 / 1.5 1260 250 10 / 145
TV350/250 250 TB 510 2 / 1 3 / 2.2 1100 360 10 / 145
TV350/250-P 250 TB 510 2 / 1 3 / 2.2 1100 360 10 / 145

* حرف P- در کد محصولات نشانگر سه فاز بودن دستگاه میباشد.

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV150-100

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV250-250

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV350-250

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV350-250-P