پیستونی TV750|500-P
پیستونی TV750|500-P

پیستونی TV750|500-P

Cod
Cod
Tank
Tank
Pomp
Pomp
Cil.-St.
Cil / St.
Hp-kW
Hp / kW
min-1
min-1
L-min
L/min
Bar-Psi
Bar / Psi
TV550/500-P 500 TB 660 2 / 2 5.5 / 4 1100 560 12 / 175
TV750/500-P 500 TB 851 2 / 2 7.5 / 5.5 1160 750 12 / 175

* حرف P- در کد محصولات نشانگر سه فاز بودن دستگاه میباشد.

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV550-500-P

ثبت سفارش کمپرسور پیستونی TV750-500-P