شیر یکطرفه

شیر یکطرفه

مورد مصرف :  کمپرسورهای پیستونی 100 الی 450 لیتر در دقیقه