مانو متر

مانو متر

مورد مصرف :  کمپرسورهای پیستونی 100 الی 450 لیتر در دقیقه