فیلتر هوا

فیلتر هوا

مورد مصرف :  کمپرسورهای پیستونی 100 الی 450 لیتر در دقیقه