تسمه

تسمه

تسمه  دندانه دار کره ای

زمان تعویض

کاربرد

شرح کالا

کد کالا

هر 500 ساعت باید تعویض گردد.

در صورت شنیده شدن صدای تسمه با از بین رفتن کنارهای تسمه و پارگی میبایست زودتر از زمان تعریف شده عوض گردد.

مورد مصرف کمپرسور اسکرو

BELT VITYPE AX

BELT