فیلتر هوا کمپرسور اسکرو 75-40

فیلتر هوا کمپرسور اسکرو 75-40

فیلترهوا کمپرسور اسکرو 40-75

زمان تعویض

کاربرد

شرح کالا

کد کالا

هر 1000 ساعت باید تعویض گردد.

(در صورت تمیز بودن محیط کار کمپرسور این ساعت میتوانند تا 2000 ساعت نیز تغییر کند)

TSAIR 40~TSAIR 75

INTEL AIR FILTER

PA-30