فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو 100-40

فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو 100-40

فیلتر سپراتور کمپرسور 40-100

زمان تعویض

کاربرد

شرح کالا

کد کالا

هر 2000 الی 2500 ساعت باید تعویض گردد.

(در صورت عدم تعویض روغن در باد خروجی مشاهده میگردد)

TSAIR 40-TSAIR 100

SAPARATOR FILTER SF55

SPF55