فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو  20-10

فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو 20-10

فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو 20-10

زمان تعویض

کاربرد

شرح کالا

کد کالا

هر 2000 الی 2500 ساعت باید تعویض گردد.

(در صورت عدم تعویض روغن در باد خروجی مشاهده میگردد)

TSAIR 30

SAPARATOR FILTER SF30

SPF30