منگنه کوب

منگنه کوب

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

مشخصات فنی

منگنه کوب

80/16

12/17×16mm/4mm

منگنه کوب پایه بلند

80/16LN

508×32mm/10mm