بالانسر

بالانسر

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

وزن قابل تحمل

بالانسربدنه فلزی

MSB3000

 1/5 تا 3 کیلو

بالانسربدنه فلزی

MSB5000

3 تا 5 کیلو