چاقو بادی

چاقو بادی

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

زاویه

چاقو  بادی قوی

SA8600

20000دور

3 درجه

چاقو بادی

SA8601

20000 دور

3 درجه