پولیش بادی

پولیش بادی

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

سایز

پولیش مشتی

SA4632P

2400 دور

5 اینچ

پولیش آب و باد

SA4123

4500  دور

-

پولیش آب و باد

SA4114

2500 دور

-