شیلنگ های پلی اورتان فنری

شیلنگ های پلی اورتان فنری

شیلنگ های فنری(spring hoses)

اطلاعات فنی

قطر و طول کاربری

شماره فنی

نام محصول

5×60 M

PU COIL 8×5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 60 ×10 M

PU COIL 8×5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 60×15 M

PU COIL 8×5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 70×5 M

PU COIL10×6.5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 70×10 M

PU COIL 10×6.5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 70×15 M

PU COIL 10×6.5

شیلنگ حلقوی بــا کوپلینگ

∅ 100×10 M

PU COIL 12×9

شیلنگ حلقوی

جنس محصول:پلی اورتان فنری

 

 


محصولات پنوماتیک: