دریل 90 درجه

دریل 90 درجه

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

سایز

دریل 90 درجه

SA6105

 1800دور

10 میلیمتر