دریل مستقیم

دریل مستقیم

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

سایز

دریل مستقیم 3/8

SA6110

 2500دور

10 میلیمتر

دریل مستقیم 3/8

SA6198

2500 دور

10 میلیمتر

دریل مستقیم 3/8

SA6124

 7000دور

10 میلیمتر