دریل هفتیری

دریل هفتیری

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

دور( (RPN

سایز

دریل هفتیری 3/8

SA6102

1800دور

10 میلیمتر

دریل هفتیری 3/8 قوی

SA6125

7000 دور

10 میلیمتر

دریل هفتیری  1/2

SA6114

500دور

13 میلیمتر