پیچ گوشتی هفتیری کامپوزیت(shut off)

پیچ گوشتی هفتیری کامپوزیت(shut off)

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

گشتاور(نیوتن متر)

دور( (RPN

پیچ گوشتی هفتیری   Shut offکامپوزیت

SA-Q520LBF

 1/2-7/5نیوتن متر

1000دور

پیچ گوشتی هفتیری   Shut offکامپوزیت

SA-Q620PBF

1-6 نیوتن متر

2200 دور

پیچ گوشتی هفتیری   Shut offکامپوزیت

SA-Q620LBF

1-6 نیوتن متر

 1400 دور