پیچ گوشتیم مستقیم کامپوزیت(shut off)

پیچ گوشتیم مستقیم کامپوزیت(shut off)

اطلاعات فنی

نام کالا

شماره فنی

گشتاور(نیوتن متر)

دور( (RPN

پیچ گوشتی مستقیم   Shut offکامپوزیت

SA-Q520LBF

   0.5-5نیوتن متر

1600دور

پیچ گوشتی مستقیم   Shut offکامپوزیت

SA-Q620PBF

3-11 نیوتن متر

1200 دور

پیچ گوشتی مستقیم   Shut offکامپوزیت

SA-Q620LBF

3-11 نیوتن متر

 1200 دور

پیچ گوشتی مستقیم   Shut offکامپوزیت

SA-DF345PBP

1-6  نیوتن متر

 1400 دور