ضربه گیرها

ضربه گیرها

ضربه گیر خود تنظیم روغنی:

          حد ظرفیت قابل تحمل                                       شماره فنی              

0.5 ~ 6 kg

AC-0806-S

1 ~ 12 kg

AC-1007-S

2 ~ 22 kg

AC-1210-S

1.5 ~ 40 kg

AC-1412-S

5 ~ 120 kg

AC-2015-S

6 ~ 180 kg

AC-2525-S

 

ضریه گیر قابل تنظیم روغنی:

حداکثر ظرفیت قابل تحمل                               شماره فنی         

80 kg

AD-1410

120 kg

AD-1415

200 kg

AD-2016

312 kg

AD-2025

400 kg

AD-2525

450 kg

AD-2530

650 kg

AD-2540

700 kg

AD-2550

800 kg

AD-2580

1400 kg

AD-3625

3000 kg

AD-4225

4000 kg

AD-4250

12700 kg

AD-64050

 


محصولات پنوماتیک: